Κατεύθυνση Α: Υδρολογία και Περιβαλλοντική Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Υδρολογία Υπόγειων Νερών και Μεταφορά Ρύπων

Σύντομη ανασκόπηση και σύνδεση με την Υδραυλική Υπογείων Υδάτων. Υδατικό ισοζύγιο. Προσομοίωση υπογείων υδροφορέων με μαθηματικά και αριθμητικά μοντέλα. Αναλυτικές λύσεις. Αριθμητικά μοντέλα ενός και πολλαπλών κελιών. Μέθοδος πεπερασμένων διαφορών και μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων και πακέτα λογισμικού (πχ. Modflow). Υπολογισμός υδραυλικών παραμέτρων υδροφορέων από μετρήσεις πιεζομετρικού φορτίου (αντίστροφο πρόβλημα). Μέθοδοι ελαχιστοποίησης σφάλματος σε συνδυασμό με αριθμητικές μεθόδους επίλυσης.  Κίνηση ρύπων στα υπόγεια νερά. Διαφορικές εξισώσεις μεταφοράς και διασποράς συντηρητικών και μη συντηρητικών ρύπων. Μεταφορά, μοριακή διάχυση και κινηματική διασπορά. Νόμοι αλληλεπίδρασης μεταξύ ρύπων και πορώδους. Προσρόφηση ρύπων από το έδαφος. Απώλειες ρύπων λόγω διάσπασης. Επιλεγμένες αναλυτικές επιλύσεις διαφορικής εξίσωσης διασποράς. Γενικές εξισώσεις υφαλμύρωσης παρακτίων υδροφορέων. Απλοποιητική παραδοχή ύπαρξης διακριτού ορίου μεταξύ αλμυρού και γλυκού νερού και παραδοχή Ghyben-Herzberg για ακίνητο όριο υφαλμύρωσης. Κατάστρωση γενικών διαφορικών εξισώσεων κίνησης σε πολυφασικές ροές με έμφαση στην ακόρεστη ζώνη του εδάφους. Εφαρμογές προσομοίωσης στον Ελληνικό χώρο με χρήση πακέτων λογισμικού.

Πίσω στα Μαθήματα και τις Κατευθύνσεις