Κατεύθυνση Α: Υδρολογία και Περιβαλλοντική Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Εισαγωγή: Έννοια και συνιστώσες της διαχείρισης υδατικών πόρων. Ορισμοί – Επιστημονικές περιοχές – Βασικό υπόβαθρο. Ιστορική ανασκόπηση. Ανάλυση της ζήτησης του νερού ανά χρήση. Ποσοτικές και ποιοτικές διαστάσεις. Σημειακές και μη σημειακές πηγές ρύπανσης. Ανάπτυξη στρατηγικής για τους υδατικούς πόρους. Αρχές διαχείρισης σε επίπεδο χώρας και υδατικού διαμερίσματος. Η Οδηγία-Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60. Νομικό και θεσμικό πλαίσιο. Κριτήρια διαχείρισης σε αστικές, ημιαστικές, αγροτικές, δασώδεις, και νησιωτικές/παράκτιες περιοχές. Ανθρωπογενείς πιέσεις πάνω στο κύκλο του νερού και εκτίμηση των επιπτώσεων τους. Ο ρόλος του κλίματος. Πιθανές επιδράσεις αλλαγής κλίματος. Αλλαγές χρήσεων γης και επιπτώσεις τους. Διαθεσιμότητα υδατικών πόρων. Εκτίμηση επιφανειακού και υπόγειου υδατικού δυναμικού. Συνδυασμένη διαχείριση υπόγειου και επιφανειακού νερού. Ολοκληρωμένη διαχείριση λεκάνης απορροής. Οικονομική αξιολόγηση σεναρίων ανάπτυξης. Τεχνικές διαχείρισης – μέθοδοι μαθηματικού προγραμματισμού. Επιχειρησιακή διαχείριση υδατικού συστήματος και υποδομής. Βέλτιστη λειτουργία ταμιευτήρων. Αντιμετώπιση ακραίων γεγονότων. Διαχείριση πλημμυρών και ξηρασίας. Εκτίμηση επιπτώσεων από έργα και προγράμματα ανάπτυξης υδατικών πόρων. Υδατικοί πόροι σε υπερ-εθνικό επίπεδο. Διακρατική συνεργασία και μηχανισμοί επίλυσης διαφορών. Ο ρόλος διεθνών οργανισμών (Ευρωπαϊκή Ένωση, Παγκόσμια Τράπεζα, Ηνωμένα Έθνη). Παραδείγματα διαχείρισης υδατικών πόρων σε αναπτυγμένες, αναπτυσσόμενες, και ημιανάπτυκτες χώρες. Εφαρμογές- μελέτες περιπτώσεων.

http://users.itia.ntua.gr/dk/courses/wrm/

Πίσω στα Μαθήματα και τις Κατευθύνσεις