Κατεύθυνση Β: Ποιότητα Υδάτων και Περιβαλλοντική  Τεχνολογία

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων & Ιλύος

Πηγές, σύσταση και χαρακτηριστικά αστικών απορριμμάτων. Εναλλακτικές μέθοδοι διαχείρισης. Συστήματα συλλογής, μεταφοράς, μεταφόρτωσης. Συστήματα διαχωρισμού απορριμμάτων (μαγνητικός, ηλεκτρικός, κλπ), διαχωρισμός στην πηγή, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση. Χώροι διάθεσης απορριμμάτων: κριτήρια επιλογής θέσης, μέθοδοι στεγάνωσης πυθμένα, συλλογή διηθημάτων, συλλογή και απαγωγή βιοαερίου, τελική κάλυψη, αποκατάστασης. Παρακολούθηση συμπεριφοράς ΧΥΤΑ. Χαρακτηριστικά ιλύος και εναλλακτικές μέθοδοι διαχείρισης. Θερμικές μέθοδοι επεξεργασίας απορριμμάτων και ιλύος (καύση, πυρόλυση, ανάκτηση ενέργειας), αντιμετώπιση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Βιολογικές και χημικές διαδικασίες επεξεργασίας (λιπασματοποίηση, αναερόβια χώνευση, χημικές μέθοδοι, αντιμετώπιση επιπτώσεων). Σχεδιασμός, οργάνωση, διαχείριση, νομοθεσία, οικονομικά στοιχεία.

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=PSTGR1041

Πίσω στα Μαθήματα και τις Κατευθύνσεις