Κατεύθυνση Β: Ποιότητα Υδάτων και Περιβαλλοντική  Τεχνολογία

Προχωρημένες Μέθοδοι Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (Y)

Ανασκόπηση σχεδιασμού συστήματος ενεργού ιλύος μέσω απλών μοντέλων βασισμένων σε ισορροπίες μαζών. Χαρακτηρισμός λυμάτων και ιλύος και επιμερισμός οργανικού κλάσματος. Μαθηματική προσομοίωση συστήματος ενεργού ιλύος μέσω προσομοίωσης των διεργασιών απομάκρυνσης άνθρακα, νιτροποίησης και απονιτροποίησης, με βάση τη δομή του μοντέλου της IWΑ. Χημική και βιολογική απομάκρυνση φωσφόρου. Προβλήματα καθιζησιμότητας και διόγκωσης της ιλύος, μέθοδοι ελέγχου και σχεδιασμός δεξαμενών τελικής καθίζησης. Βιοαντιδραστήρες μεμβράνης. Αυτοματισμός και λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. Σχεδιασμός συστημάτων προσκολλημένης βιομάζας (βιοφίλτρα, βιοδίσκοι). Αναερόβιες διεργασίες. Οι αγωγοί αποχέτευσης ως βιοαντιδραστήρες. Δυνατότητες βιώσιμης διαχείρισης (επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση υλικών και ενέργειας) μέσω περαιτέρω επεξεργασίας λυμάτων και ιλύος.

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=PSTGR1030

Πίσω στα Μαθήματα και τις Κατευθύνσεις