Κατεύθυνση Β: Ποιότητα Υδάτων και Περιβαλλοντική  Τεχνολογία

Μαθηματική Προσομοίωση Διακίνησης Ρύπων & Ποιότητας Επιφανειακών Υδάτων

Πηγές ρύπανσης, σημειακή και μη σημειακή φόρτιση αποδεκτών. Μηχανισμοί μεταφοράς ρύπων στο υδάτινο περιβάλλον, αρχές μαθηματικής προσομοίωσης της ροής και μεταφοράς σε επιφανειακά ύδατα. Παράμετροι ποιότητας νερών. Κύριες φυσικο-χημικές και βιολογικές διεργασίες ρύπων (βιο-αποικοδόμηση, προσρόφηση, κύκλος θρεπτικών κλπ), μαθηματική περιγραφή, αρχές δόμησης μοντέλων ποιότητας νερών. Εισαγωγή στη μαθηματική οικολογική προσομοίωση με αναφορά στα υδάτινα οικοσυστήματα.. Γενικά στοιχεία αριθμητικής προσομοίωσης, τεχνικές διακριτοποίησης και επίλυσης. Επιλεγμένες εφαρμογές μοντέλων σε ποταμούς, εκβολές, λίμνες και παράκτιο περιβάλλον.

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=PSTGR1048

Πίσω στα Μαθήματα και τις Κατευθύνσεις