Κατεύθυνση Γ: Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης

Θαλάσσια Υδροδυναμική (Υ)

Εισαγωγή στους θαλάσσιους κυματισμούς. Μηχανισμοί γένεσης ανεμογενών κυματισμών. Επισκόπηση κυματισμών μικρού ύψους και μετασχηματισμών στα ρηχά: Διάθλαση λόγω ρεύματος, περίθλαση, ανάκλαση. Μακρά κύματα. Μη γραμμικά κύματα: Κύματα Stokes ανώτερης τάξης, κύματα πεπερασμένου ύψους σε ρηχά νερά, προσέγγιση Boussinesq. Αλληλεπίδραση κυμάτων. Θραύση κυμάτων, φαινόμενα στη ζώνη θραύσεως. Φασματική περιγραφή κυμάτων, ενεργειακό ισοζύγιο και φυσικοί μηχανισμοί μεταβολών. Πρόγνωση κυματισμών, παράμετροι σχεδιασμο.

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=PSTGR1099

Πίσω στα Μαθήματα και τις Κατευθύνσεις