Κατεύθυνση Γ: Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης

Έργα Προστασίας Παράκτιου Περιβάλλοντος

Παράκτιοι κυματογενείς μηχανισμοί. Θραύση κυμάτων. Θεωρία τάσεως ακτινοβολίας. Κυματογενή ρεύματα. Παράκτια κυματογενής κίνηση ιζήματος: Τραχύτητα πυθμένα, συντελεστής τριβής κύματος, έναρξη κινήσεως, θέση σε αιώρηση και μεταφορά ιζημάτων στην παράκτια ζώνη. Ουδέτερη γραμμή. Στερεομεταφορά κάθετα και κατά μήκος της ακτογραμμής, υπολογισμός παροχής. Συσσωρεύσεις ιζημάτων στην παράκτια ζώνη, επίδραση παράκτιων εμποδίων και έργων. Εισαγωγή στα έργα παράκτιας προστασίας. Θωράκιση μετώπου ακτής. Έργα σε απόσταση από την ακτή. Έργα κάθετα στην ακτογραμμή, πρόβολοι. Εξέλιξη ακτογραμμής. Αναπλήρωση ακτής με ίζημα. Αρχές σχεδιασμού, επιλογή υλικού. Επιπτώσεις έργων στο παράκτιο περιβάλλον. Φυσικοί μηχανισμοί οξυγόνωσης στην παράκτια ζώνη.

Πίσω στα Μαθήματα και τις Κατευθύνσεις