Κατεύθυνση Γ: Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης

Προχωρημένη Περιβαλλοντική Υδραυλική

Μηχανισμοί μεταφοράς στο υδάτινο περιβάλλον (μεταγωγή, διάχυση, διασπορά). Διασπορά και ανάμιξη σε φυσικούς αποδέκτες: υδατορεύματα, λίμνες και ταμιευτήρες, θάλασσες και παράκτια ύδατα. Στρωματωμένες ροές : Βασικές έννοιες, εσωτερικοί κυματισμοί, ρεύματα πυκνότητας, αλάτινη σφήνα. Φλέβες και διαχυτήρες: Βασικές έννοιες, φλέβες και πλούμια, κοντινό και μακρινό πεδίο, υπολογισμοί αραίωσης, εφαρμογές στη διάθεση αποβλήτων. Στοιχεία γεωφυσικής ρευστομηχανικής.

Πίσω στα Μαθήματα και τις Κατευθύνσεις