Κατεύθυνση Γ: Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης

Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Παράκτια Ζώνη

Επισκόπηση βασικών αριθμητικών μεθόδων για επίλυση ελλειπτικών, παραβολικών και υπερβολικών εξισώσεων και σχετικές εφαρμογές. Ανάλυση ευστάθειας και ακρίβειας, αριθμητική διάχυση. Υπολογιστικά πλέγματα. Μαθηματικά μοντέλα παράκτιας κυκλοφορίας: εξισώσεις ρηχών υδάτων, ταξινόμηση μοντέλων, οριακές συνθήκες, προσομοίωση ανεμογενούς και κυματογενούς κυκλοφορίας, εφαρμογές με χρήση υπολογιστικών κωδίκων, ρύθμιση και επιβεβαίωση μοντέλων. Προσομοίωση διασποράς ρύπων στην παράκτια ζώνη. Προσομοίωση στερεομεταφοράς, διάβρωσης και εξέλιξης ακτογραμμής.

Πίσω στα Μαθήματα και τις Κατευθύνσεις