Μαθήματα Επιλογής Κοινά (ΜΕΚ) ΔΠΜΣ ΕΤΥΠ

Αποκατάσταση Ρυπασμένων Χώρων

Εισαγωγή: Χαρακτηρισμός και αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων, περιστατικά, νομοθεσία. Κίνηση υπόγειου νερού, εφαρμογή σε τεχνολογίες αποκατάστασης. Αλληλεπίδραση εδαφικών φάσεων – ρύπων, εφαρμογή σε χαρακτηρισμό ρυπασμένων χώρων. Μεταφορά ρύπων στο υπέδαφος, εφαρμογές σε παραδείγματα ρύπανσης και αποκατάστασης με χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού. Ανάλυση διακινδύνευσης. Επισκόπηση τεχνολογιών αποκατάστασης. Φυσικές μέθοδοι απομάκρυνσης οργανικών ρύπων (άντληση ατμών). Βιολογικές μέθοδοι απομάκρυνσης οργανικών ρύπων. Περατά διαφράγματα. Δοκιμές περιβαλλοντικού χαρακτηρισμού (δοκιμές εκπλυσιμότητας). Τεχνολογίες σταθεροποίησης. Φυτοαποκατάσταση.

Στοιχεία Μαθήματος και Εκπαιδευτικό υλικό…

Πίσω στα Μαθήματα και τις Κατευθύνσεις