Μαθήματα Επιλογής Κοινά (ΜΕΚ) ΔΠΜΣ ΕΤΥΠ

Αξιοποίηση, Διαχείριση & Προστασία Υπόγειων Υδροφορέων

Τεχνικές μελέτες κατασκευής υδροληπτικών έργων. Σχεδίαση και κατασκευή φρεάτων διαφόρων κατηγοριών. Υδρομαστευτικά έργα σε πηγές και διάσπαρτες αναβλύσεις (στοές, τάφροι, σωληνωτοί αγωγοί). Υπόγεια διαφράγματα. Επεμβάσεις βελτίωσης παλαιών υδροληπτικών έργων. Άδειες και συμβάσεις κατασκευής υδροληπτικών έργων. Διαχείριση υπόγειων νερών (στόχοι, αναγκαιότητα, αρχές) και σχετικές ενέργειες. Διατήρηση και αύξηση των υδατικών πόρων. Ισοζύγιο, αποθέματα και ελλείμματα υπόγειων νερών. Τεχνητός εμπλουτισμός και αναρρύθμιση υπόγειων υδροφορέων ως μέθοδος παρέμβασης στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Προϋποθέσεις, μέθοδοι και παραδείγματα εφαρμογής τεχνητού εμπλουτισμού, προβλήματα και αντιμετώπισή τους. Συνδυασμένη αξιοποίηση υπόγειων και επιφανειακών νερών. Διείσδυση της θάλασσας στους παραλιακούς υδροφορείς, παραδείγματα, αντιμετώπιση. Ποιοτικοί χαρακτήρες υπόγειων νερών και μέτρα προστασίας. Ευαισθησία των υδροφορέων στη ρύπανση-μόλυνση. Σύστημα τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού. Ζώνες προστασίας υδροληπτικών έργων. Τεχνολογίες απορρύπανσης υπόγειων υδροφορέων. Εκπαίδευση σε εργοτάξιο υδρογεωτρήσεων και επίσκεψη έργου υδρομάστευσης πηγών.

Εμπειρίες από την αξιοποίηση παράκτιων καρστικών υδροφορέων, παραθαλάσσιων και υποθαλάσσιων πηγών.

Πίσω στα Μαθήματα και τις Κατευθύνσεις