Μαθήματα Επιλογής Κοινά (ΜΕΚ) ΔΠΜΣ ΕΤΥΠ

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Μικρής Κλίμακας

Ιδιαιτερότητες συστημάτων επεξεργασίας μικρής κλίμακας (Γενική θεώρηση, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, εναλλακτικές λύσεις, κατάλληλες τεχνολογίες). Εναλλακτικά δίκτυα αποχέτευσης για μικρούς οικισμούς (δίκτυα βαρύτητας, δίκτυα πιέσεως, δίκτυα κενού, σε συνδυασμό με σηπτικό βόθρο ). Τεχνικοοικονομική διερεύνηση σκοπιμότητας επέκτασης δικτύων σε αραιοκατοικημένες περιοχές. Προβλήματα μεταφοράς λυμάτων σε μεγάλες αποστάσεις. Επιτόπια συστήματα επεξεργασίας (Βόθροι, σηπτικές δεξαμενές, απορροφητικές τάφροι χαμηλής και υψηλής φόρτισης, χαλικοδιυλιστήρια, αμμοδιυλιστήρια). Συστήματα εδαφικής εφαρμογής (βραδεία διήθηση, ταχεία διήθηση, επιφανειακή ροή). Τεχνητοί υγροβιότοποι (επιφανειακής και υποεπιφανειακής ροής) Λίμνες οξείδωσης (αερόβιες, αεριζόμενες, επαμφοτερίζουσες, αναερόβιες), Παραλλαγές συστήματος οξειδωτικής τάφρου. Μονάδες διαδοχικών κύκλων διεργασιών (SBR). Βιολογικοί περιστρεφόμενοι δίσκοι (RBC systems). Τυποποιημένα συστήματα βιολογικών φίλτρων. Συμπαγείς μονάδες επεξεργασίας ενεργού ιλύος. Επαναχρησιμοποίηση λυμάτων.

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=PSTGR1044

Πίσω στα Μαθήματα και τις Κατευθύνσεις