Μαθήματα Επιλογής Κοινά (ΜΕΚ) ΔΠΜΣ ΕΤΥΠ

Αστική Υδρολογία

Το μάθημα εστιάζεται στη εκτίμηση και διαχείριση της απορροής της βροχής στη πόλη. Το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό διότι η ελλιπής διαχείρισης της αστικής απορροής ομβρίων ευθύνεται για φαινόμενα πλημμύρας αλλά και ρύπανσης υδατικών αποδεκτών. Το μάθημα δίνει έμφαση σε σύγχρονες προσεγγίσεις στη διαχείριση της απορροής και συγκεκριμένα αναφέρεται κυρίως στο σχεδιασμό και τη λειτουργία ήπιων συστημάτων διαχείρισης (SUDS: Sustainable Urban Drainage Systems) αντιμετωπίζοντας τόσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά θέματα της απορροής. Τέτοια συστήματα περιλαμβάνουν λεκάνες ανάσχεσης, συστήματα διήθησης, τεχνητούς βιοτόπους αλλά και πράσινες οροφές. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται επίσης στα θέματα ανάλυσης και προσομοίωσης πλημμυρών στο αστικό περιβάλλον αλλά και σε θέματα συντήρησης και επιδιώκεται η σύνδεση του αντικειμένου του μαθήματος με τους γενικότερους προβληματισμούς πάνω στη διαχείριση του αστικού νερού συνολικά στο πλαίσιο μιας βιώσιμης ανάπτυξης.

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=PSTGR1039

Πίσω στα Μαθήματα και τις Κατευθύνσεις