Μαθήματα Επιλογής Κοινά (ΜΕΚ) ΔΠΜΣ ΕΤΥΠ

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά Έργα

Θεωρητικές βάσεις της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Περιβαλλοντικές, κοινωνικές, οικονομικές και νομικές παράμετροι. Ανάλυση εναλλακτικών λύσεων. Μέθοδοι και πρότυπα εκτίμησης επιπτώσεων από διάφορα υδραυλικά έργα και σε διάφορους τύπους υδατικού περιβάλλοντος. Μέθοδοι αντιμετώπισης και ανάταξης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Προσδιορισμός επανορθωτικών μέτρων. Προσέγγιση BATNEEC. Παρουσιάσεις συγκεκριμένων παραδειγμάτων από έργα στον ελληνικό χώρο, ανάλυση των σχετικών προβλημάτων και προτάσεις επίλυσης.

Εκπαιδευτικό υλικό

Πίσω στα Μαθήματα και τις Κατευθύνσεις