Μαθήματα Επιλογής Κοινά (ΜΕΚ) ΔΠΜΣ ΕΤΥΠ

Βασικές Αρχές Υδρομηχανικής και Θαλάσσιας Υδραυλικής (2)

(α) Στοιχεία μηχανικής των ρευστών: Βασικές ιδιότητες ρευστών.Υδροστατική, δυνάμεις από πιέσεις, άνωση και αρχή του Αρχιμήδη. Μονοδιάστατες εξισώσεις συνέχειας, ποσότητας κίνησης και ενέργειας, πιεζομετρική γραμμή και γραμμή ενέργειας. Γενικές διαφορικές εξισώσεις συνέχειας και κίνησης (Navier – Stokes), εξισώσεις Euler, εξίσωση Bernoulli. Πραγματικά ρευστά, αρ. Reynolds, στρωτή και τυρβώδης ροή (3 εβδομάδες)

(β) Αγωγοί υπό πίεση: Γραμμικές και τοπικές απώλειες, συντελεστής τριβών, εξίσωση Darcy-Weisbach, διάγραμμα Moody. Τυπικά προβλήματα υπολογισμού κλειστών αγωγών (2 εβδομάδες)

(γ) Ανοικτοί αγωγοί: Υδραυλική ακτίνα, αριθμός Froude. Κρίσιμη ροή, ειδική ενέργεια και δύναμη, εφαρμογές, υδραυλικό άλμα. Ομοιόμορφη ροή, εξίσωση Manning, υπολογισμός ομοιόμορφου βάθους. Στοιχεία ανομοιόμορφης ροής – μορφές καμπυλών. (3 εβδομάδες)

(δ) Εισαγωγή στη θαλάσσια υδραυλική: Κυματισμοί, γένεση ανεμογενών κυμάτων, μετρήσεις στη φύση, μαθηματικοί και πραγματικοί κυματισμοί. Θεωρίες κύματος απειροστού και πεπερασμένου ύψους. Ανάλυση καταγραφών κυματισμών, παράμετροι περιγραφής, κατανομές υψών κύματος. Επιδράσεις πυθμένα, παραμορφώσεις διατομής, θραύση, διάθλαση. Επιδράσεις μετώπου, ανάκλαση, περίθλαση. Πιέσεις στάσιμου και θραυόμενου κύματος σε κατακόρυφο μέτωπο. (5 εβδομάδες)

 

Βιβλιογραφία Α’ Μέρους

Πίσω στα Μαθήματα και τις Κατευθύνσεις